CEO of Muktar Automobiles Mr. Umar Shaikh, Sales Manager Mr. Parvez Shaikh, Senior HR Manager Mr. Nitish Victor Raj

CEO of Muktar Automobiles Mr. Umar Shaikh, Sales Manager Mr. Parvez Shaikh, Senior HR Manager Mr. Nitish Victor Raj

CEO of Muktar Automobiles Mr. Umar Shaikh, Sales Manager Mr. Parvez Shaikh, Senior HR Manager Mr. Nitish Victor Raj